KONKURS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI SRPSKO-AMERIČKIH ODNOSA

Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI) raspisuje konkurs za podnošenje predloga dubinskih istraživanja i pisanje radova u oblasti srpsko-američkih odnosa.

U obzir dolaze relevantne teme iz svih perioda srpsko-američkih odnosa, kao i iz svih oblasti (politički, vojni, ekonomski, kulturni, naučni, sportski…). Posebna pažnja biće data predlozima u  tema koje su do sada malo istražene u istoriografiji i političkim naukama, kao i tema koje se odnose na hladnoratovsku i post-hladnoratovsku fazu u srpsko-američkim odnosima.

Istraživački rad će biti honorarisan u rasponu od 600$ do 1200$ (u dinarskoj protivvrednosti, u bruto iznosu), u zavisnosti od obima i obuhvata istraživanja, o čemu će se odabrani istraživači naknadno preciznije dogovoriti sa članovima Komisije za dodelu grantova. Na konkurs se može prijaviti i tim sastavljen od više istraživača, koji će u tom slučaju srazmerno radu podeliti predviđeni honorar i zajedno raditi na sprovođenju istraživanja i izradi tekstova.

Istraživački radovi će biti objavljeni na novom portalu “Americano”. Za smernice kako bi konačni radovi trebalo okvirno da izgledaju, pogledajte portal www.nasa-prica.rs.

Na konkurs se mogu prijaviti osobe profilisane u oblasti društvenih nauka (izuzetno, ukoliko je fokus na tehničku ili naučnu saradnju, i iz drugih relevantnih naučnih oblasti). Prethodno istraživačko iskustvo i temeljno poznavanje srpsko-američkih odnosa kvalifikuju se kao posebna prednost pri odabiru istraživača.

Za prijavu na konkurs potrebno je poslati sledeća dokumenta:

  1. CV istraživača (sa posebnim naglaskom na istraživačko iskustvo i iskustvo u oblasti srpsko-američkih odnosa, ukoliko postoji)
  2. Predlog istraživanja se podnosi na najviše tri strane A4 formata, koji mora sadržati:
    • Precizno određenje i objašnjenje predmeta istraživanja
    • Pojašnjenje relevantnost i originalnosti istraživanja date teme
    • Plan istraživanja (metode i izvore koji će biti korišćeni)
    • Okvirne naslove najmanje tri rada dužine od minimalno 1200 reči, koji će nastati kao rezultat istraživanja.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na elektronsku adresu kontakt@cddri.rs najkasnije do 15. decembra u 23:59. Eventualna dodatna pitanja možete uputiti na navedeni mejl do 8. decembra u 23:59.